REGULAMIN ALBIGOWA 2019-02-20T12:21:25+00:00

REGULAMIN

Regulamin Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego
„Jaś i Małgosia” w Łańcucie, Albigowej, Kraczkowej
 1. Organizacja
 1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo – dydaktyczną – opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Jaś i Małgosia” w Łańcucie, Albigowej, Kraczkowej.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola są oddziały złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest poprawne wypełnienie karty zgłoszenia dziecka.
 4. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.
 5. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.00. Istnieje możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem po godzinie 17:00, wymaga to wcześniejszego uzgodnienia z dyrektorem Przedszkola oraz dodatkowej opłaty (za każdą rozpoczęta godzinę 10 zł).
 6. Dziecko należy odbierać do godz. 17.00 jeśli nie została wcześniej uzgodniona z dyrektorem lub wychowawcą późniejsza godzina odbioru.
 7. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie albo upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu Przedszkola oraz potwierdzeniu na piśmie.
 8. Nieobecność dziecka lub przyprowadzenie dziecka do przedszkola na późniejszą godzinę należy zgłosić do 8.00 rano.
 9. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe, tj. bez kataru, gorączki, biegunki, wymiotów i innych objawów chorobowych.
 10. Dziecko powinno posiadać buty na zmianę oraz bieliznę i odzież na przebranie.
 11. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni, ręcznik w łazience oraz osobny leżak (pościel zapewniają rodzice).
 12. W Przedszkolu jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci w godzinach 12:00 – 13:30.
 13. Praca wychowawczo-dydaktyczna-opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania w Przedszkolu, wybrany spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu, oraz programy autorskie opracowane przez nauczycieli Przedszkola.
 14. Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wskazane przez dyrektora przedszkola.
 15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Przedszkola przez dziecko.
 16. Do Przedszkola wolno przynosić własne zabawki tylko w dni wyznaczone przez wychowawce grupy.
 17. Dzieci w Przedszkolu mają zapewnione całodzienne wyżywienie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek i owoce). Jest możliwość przynoszenia przez rodziców własnych posiłków w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem placówki.
 18. Przedszkole ubezpiecza każde dziecko od następstw nieszczęśliwego wypadku. Koszty ubezpieczenia ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 1. Zadania Przedszkola
 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
 2. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków.
 3. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
 4. Udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 5. Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, dążenia do osiągania celów, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji.
 6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci.
 7. Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci oraz uczenie bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.
 8. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka.
 9. Tworzenie warunków do wczesnej nauki języków obcych dopasowanych do rozwoju dzieci
 10. Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków Przedszkola lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.
 11. Zapewnienie wyżywienia dzieciom w trakcie pobytu w Przedszkolu.
 1. Prawa dziecka
Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego;
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji jego osoby takim, jakim jest;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowania własności;
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa uczenia się;
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
 1. Prawa i obowiązki rodziców
 1. Przestrzeganie statutu oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnionej przez nich osoby.
 3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu (do 5 dnia każdego miesiąca).
 4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu (najpóźniej do 8.00 rano) oraz niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 5. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z programem i zadaniami Przedszkola;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola;
 • udziału w zajęciach otwartych i uroczystościach organizowanych przez Przedszkole;
 • rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
V. Bezpieczeństwo i higiena pracy Przedszkola
 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza należącymi do niego obiektami.
 2. Pracownicy i współpracownicy zobowiązani są współdziałać z dyrektorem w wykonywaniu przez niego zadań, o których mowa w ust. 1. Szczegółowe zadania w tym zakresie określają: Statut Przedszkola, inne akty wewnętrzne oraz polecenia wydawane przez dyrektora.
 3. Nie rzadziej niż raz w roku dokonuje się kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów, w których Przedszkole świadczy usługi, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.
 4. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział.
5. Na terenie Przedszkola zapewnia się w szczególności: właściwe oświetlenie, równą nawierzchnię dróg, przejść i placu zabaw, instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.
6. Pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia zajęć spełniają określone przepisami prawa standardy.
7. W pomieszczeniach Przedszkola zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
8. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, albo stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć, niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się dzieci z zagrożonych miejsc.
9. Sprzęty, z których korzystają dzieci, a także wszelkie elementy wyposażenia dostosowane są do wymagań ergonomii. Sprzęt i wyposażenie ma odpowiednie atesty lub certyfikaty.
10. Posiłki dzieci spożywają wyłącznie w miejscu wydzielonym w tym celu.
11. Podczas zajęć dydaktycznych, zabaw swobodnych, odpoczynku, posiłków, pobytu na świeżym powietrzu dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela lub upoważnionego opiekuna.
12. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci uczestniczą w zajęciach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.
VI. Organizacja wycieczek
 1. Przedszkole ograniczenie wycieczki.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników wycieczki spoczywa na kierowniku oraz opiekunach, w tym także na rodzicach uczestniczących w wycieczce.
 3. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wycieczki i warunkami ich przestrzegania.
 4. Długość trasy i tempo wycieczki jest dostosowana do możliwości uczestników.
 5. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych wycieczka zostaje odwołana.
 6. Rodzice zobowiązani są zgłosić wszelkie potrzeby i przeciwwskazania dotyczące ich dzieci, a związane z planowanym przebiegiem wycieczki.
 7. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi oraz nadzór nad przestrzeganiem przez dzieci regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 8. Opiekun współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 9. Opiekun zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 10. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny oraz wykonywać polecenia kierownika i opiekunów, jak również reagować na umówione sygnały.
 11. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są stosować się do zasad porządkowych ustalonych dla miejsca, w którym odbywa się wycieczka, w tym także dla środków komunikacji, z których korzystają w celu dojazdu.
 12. Dzieci zobowiązane są sygnalizować opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
VII. Postanowienia końcowe
   1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie, w jakim został przyjęty.
   2. Regulamin podlega wywieszeniu w widocznym miejscu w Przedszkolu.
Przedszkole”Jaś i Małgosia”,
Adres: ul. 3-go Maja 25, 37-100 Łańcut   •   email: sala@jas-malgosia.com/jas-malgosia.com   •   kom: 609 214 208   •   tel. 17 225 67 11
Projekt i realizacja | Most Wanted