PROJEKTY Z UE ALBIGOWA 2018-02-12T11:41:56+00:00

PROJEKTY Z UE

Projekt „Zintegrowane przedszkolaki” – dofinansowany z Funduszu Europejskiego.
Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” Ewa Pilawa realizuje projekt ” Zintegrowane przedszkolaki” na terenie Gminy Łańcut w miejscowościach: Albigowa i Kraczkowa.
Numer projektu: Nr RPPK.09.01.00-18-0054/16

Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2017 r. – 31.12.2018 r. na terenie województwa podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Utworzenie 40 miejsc wychowania przedszkolnego w grupach integracyjnych w dwóch nowo utworzonych

Przedszkolach w Albigowej i Kraczkowej.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 799 987,50 zł DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 719 987,50 zł

REALIZOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Łańcut (Albigowa -20 miejsc i Kraczkowa – 20 miejsc)
Realizacja dodatkowych zajęć w Oddziałach Przedszkola w Albigowej i Kraczkowej
Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w Oddziałach Przedszkola w Albigowej i Kraczkowej.

REKRUTACJA TRWA OD 1.11.2017 – 20.12.2017

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

KARTY ZGŁOSZENIOWE DO ODEBRANIA W PRZEDSZKOLU „JAŚ I MAŁGOSIA” W ŁAŃCUCIE

LUB PRZESYŁANE NA ADRES E-MAIL. 

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKT 2018 AKTUALNA

Niepubliczne przedszkole ”Jaś i Małgosia” Ewa Pilawa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie prac adaptacyjno-modernizacyjnych w dwóch budynkach w celu utworzenia dwóch nowych oddziałów przedszkolnych w miejscowościach: Albigowa i Kraczkowa, w ramach projektu pt. „Zintegrowane przedszkolaki” nr: RPPK.09.01.00-18-0054/16,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej – zgodnie z załączona dokumentacją.
Załączyć:
ZAPYTANIE OFERTOWE + ZAŁĄCZNIKI
Informacje o zapytaniu również na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1066426

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 2018/1 z dnia 2018.02.06
na przeprowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolach w Albigowej i Kraczkowej w ramach projektu pt. „Zintegrowane przedszkolaki” nr: RPPK.09.01.00-18-0054/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, nr umowy o dofinansowanie RPPK.09.01.00-18-0054/16-00 z dn. 05.07.2017r.

Zamawiający:

Ewa Pilawa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Jaś i Małgosia” Ewa Pilawa z siedzibą: ul. 3-go Maja 25, 37-100 Łańcut, NIP 8151548757, REGON: 1691540439 zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć logopedycznych w dwóch nowych placówkach przedszkolnych w miejscowościach:

• Albigowa (pod adresem: 37-122 Albigowa 300)

• Kraczkowa (pod adresem: 37-124 Kraczkowa 1125)

w ramach projektu „Zintegrowane przedszkolaki”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

ZAŁĄCZNIKI:

ZO – tryb ROZEZNANIA RYNKU 2018.1 Logopeda
Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 – Ośw. o braku powiązań
Załącznik 3 – Ośw. o zdolności do cz.prawnych
Załącznik 4 – Ośw. o niekaralności
Załącznik 5 – Ośw. o stanie zdrowia

NABÓR KADRY DO PROJEKTU

„Zintegrowane przedszkolaki” – placówki przedszkolne w Albigowej i Kraczkowej.
Stanowisko:  Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
Zatrudniający:
Przedszkole „Jas i Małgosia” Ewa Pilawa
37-100 Łańcut, ul. 3-go Maja 25
Miejsce pracy: Praca w dwóch nowych placówkach Przedszkola w Albigowej (37-122 Albigowa 300) i Kraczkowej (37-124 Kraczkowa 1125).
Termin składania dokumentów:
15.02.2018r do godz. 12.00

Nabór kadry do projektu- gimnastyka korekcyjna (1)
Stanowisko:  Psycholog
Zatrudniający:
Przedszkole „Jas i Małgosia” Ewa Pilawa
37-100 Łańcut, ul. 3-go Maja 25
Miejsce pracy: Praca w dwóch nowych placówkach Przedszkola w Albigowej (37-122 Albigowa 300) i Kraczkowej (37-124 Kraczkowa 1125).
Termin składania dokumentów:
15.02.2018r do godz. 12.00

Nabór kadry do projektu- psycholog (1)

Stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego
Zatrudniający:
Przedszkole „Jas i Małgosia” Ewa Pilawa
37-100 Łańcut, ul. 3-go Maja 25
Miejsce pracy: Praca w dwóch nowych placówkach Przedszkola w Albigowej (37-122 Albigowa
300) i Kraczkowej (37-124 Kraczkowa 1125).
Termin składania dokumentów:
15.02.2018r do godz. 12.00

Nabór kadry do projektu- j.angielski (1)

Projekt zakończony w latach 2013/2014

Cel projektu:

Nowo utworzonej  20–os. grupie integracyjnej przewiduje się 3 miejsca dla dzieci ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami. W ramach opieki przedszkolnej realizowane będą funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Do zadań przedszkola należeć będzie: wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym – kulturowym i przyrodniczym; zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć; stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie zarówno dla dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych. W ramach prowadzonych zajęć rozwijane będą zainteresowania muzyczne, sportowe, plastyczne zgodnie z podstawą programową, którą będzie objętych 20 dzieci z utworzonego oddziału integracyjnego.
Przedszkole pracować będzie w godzinach 6:30 – 17:00 od poniedziałku do piątku. W grupie integracyjnej będzie pracował: wychowawca oraz nauczyciele wspomagający, logopeda, psycholog, terapeuta dbający o prawidłowy rozwój fizyczny. Dzieciom zapewnione będzie wyżywienie na zasadach cateringu opłacone w całości przez rodziców.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym do naszego przedszkola.

W ramach projektu wyposażona została sala do zabaw dla dzieci w meble, zabawki i pomoce do zajęć rewalidacyjno- kompensacyjnych.

W trakcie trwania projektu czyli do czerwca 2015 roku dzieci bezpłatnie będą mogły uczestniczyć w zajęciach tj:

 Doskonalenia zachowań społecznych i interpersonalnych przez psychologa. Nauczą dzieci pracy w grupie, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, pracy nad nieefektywnymi komunikatami w śród rówieśników,praca nad akceptacją siebie, nawiązywania kont. wzrokowego, kontrolowania mowy własnego ciała, umiejętnie wyrażać. własne opinię prze komunikaty typu „Ja” . Umożliwiamy również kontakt indywidualny psychologa z dzieckiem jak również konsultacje dla rodziców.

Logopeda prowadzić będzie zajęcia usprawnianie pracy artykulatorów celem podwyższenia wyrazistości mówienia, wzbogacanie mowy czynnej i biernej, wspomaganie pamięci słuchowej, różnicowanie dźwięków z otoczenia, rozwijanie umiejętności rozumienia i budowania krótkich i dłuższych zdań .

Podniesienie sprawności fiz. i umiejętności fiz. podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę ruchowego.

Do nowo utworzonej grupy integracyjnej Zostało zakwalifikowanych 20 dzieci.

Przedszkole”Jaś i Małgosia”,
Adres: Albigowa 300, 37-122 Albigowa   •   email: przedszkole@jas-malgosia.com/jas-malgosia.com   •   kom: 609 214 208   •   tel. 17 225 67 11
Projekt i realizacja | Most Wanted